บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทุกฝ่ายจึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทุกฝ่ายจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติรายการพิเศษเป็นต้น

 1. บริษัทฯ จะส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน website ของบริษัททั้งภาษาไทยไม่น้อยกว่า 30 วัน และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 7 วัน
 2. บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้
  • รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
  • รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
  • พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา
  • พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา
  • พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  • พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  • พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
  • เรื่องอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบ โดยไม่มีการลงมติ
 3. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบเอกสารและจัดให้มีอากรแสตมป์สำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
 4. บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
 5. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ภายใน 31 ธันวาคมของทุกปี
 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.seafco.co.th โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ภายใน 31 ธันวาคมของทุกปี
 3. บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 6. บริษัทฯ มีประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบโดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
 7. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
 8. คณะกรรมการกำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน
 9. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่งและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ

 1. บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบัติตามไว้ในคู่มือพนักงาน
 2. บริษัทฯ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในการทำงาน
 3. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยผ่านกรรมการอิสระ หรือผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผ่านฝ่ายบริหารบริษัท คณะกรรมการกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น
 4. บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงานหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและหลังจากประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1. บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
 3. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไป (2) ปัจจัยความเสี่ยง (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (6) ข้อพิพาททางกฎหมาย (7) โครงสร้างเงินทุน (8) การจัดการ (9) การควบคุมภายใน (10) รายการระหว่างกัน (11) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (12) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี
 5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
 6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือหน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 7. การเปิดเผยข้อมูลและผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล
  1. 7.1 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
   1. 7.1.1 กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้
    1. เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ประชาชนทราบ
    2. เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
    3. ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ
    4. การดำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
    5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม
    บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลผู้มีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่
   2. 7.1.2 กำหนดให้บุคคลที่มีอำนาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Contact Person) ดังนี้
    1. การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท
    2. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน เป็นต้น โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท
  2. 7.2 การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปสำหรับการบริหารองค์กรกับสื่อมวลชน โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน
 8. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 9. กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
 10. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
 11. คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายละเอียดตามข้อ 8. ภายใต้หัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  และมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น 3 เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน(ในการประชุมสามัญประจำปี 2560) และ 10 คน (ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560) ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีหรือตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน

7. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยถูกควบคุมและตรวจสอบโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 นอกจากนี้ยังมีการดูแลให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งผู้บริหารจะไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนประกาศงบการเงิน 30 วัน และหลังจากประกาศงบการเงินแล้ว 3 วัน

9. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมในทุกด้าน และสอดคล้องกับหลักการนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล จึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

10. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 12 ท่านประกอบด้วย

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน
 • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน - ท่าน
 • กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 5 ท่าน

บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสามารถถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานได้

11. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีการกำหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกกันอย่างชัดเจนและมีกรรมการที่เป็นอิสระคอยถ่วงดุลอำนาจและสอบทานในการบริหาร

12. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ค่าตอบแทนผู้บริหาร  บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  และอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

13. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการศึกษาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรายงานผลการประชุม และเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ในรอบปี 2560  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ช่วยในการดำเนินการจัดตั้ง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และกิจการทางการเงินที่สำคัญ  และช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี  และมีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของบริษัท ปัจจุบันมีฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นมาภายในบริษัท

15. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานการเงินคณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

16. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ซึ่งได้จัดพบกับนักวิเคราะห์ที่เข้ามาบริษัทในปี 2560 จำนวน 8 ครั้งและร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง

นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.seafco.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ คุณณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ และนายเอนก ศรีทับทิม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-29190090 โทรสาร 0-29190098 หรือ e-mail: nutthawan@seafco.co.th , anek@seafco.co.th

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด